0850 420 0 577
bilgi@kursoft.com.tr

Kursoftta Muhasebe Terimleri

Ara

1

Kursoftta Muhasebe Terimleri

Avans; ödemesinin ileriki bir tarihte yapılacak borcun, söz konusu tarihten önce ödenen kısmı.
Beyanname; hukuki bir varlığı yetkili makamlara yazılı bir şekilde bildiren belge.
Borç; bir kişi ya da kuruluşun bir diğerine karşı yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülük.
Bordro; İşçiye ödenmesi gereken ücreti ve kesintileri gösteren işveren tarafından her işçiye ayrı düzenlenmesi gereken belge.
Brüt; kesinti yapılmamış, kesintilerin önceki hali, kesintisiz.

Cari hesap; iki taraf arasında tutulan alacak verecek hesapları.
Ciro; hak sahibinin kıymetli evrakın arkasına atılan bir imza veya yazılan bir ifade ile kıymetli evrakın haklarını başkasına devrini sağlayan işlem.
Çek; bir kişinin bankadaki parasını, bir başka şahsa ödemesi için bankaca verilen ticari bir belge.
Döviz kuru; döviz arz ve talebine göre oluşan ve bir birim yabancı paranın satın alabileceği ulusal para miktarı.
Envanter; sayım, kontrol ve düzeltme işlemlerini yapmak suretiyle, belirli bir tarihteki alacakların borçların ve varlıkların miktar ve değerlerinin saptanması.

Faktoring; firmaların mal satışı veya hizmet arzından doğan vadeli yurt içi ve / veya yurt dışı alacaklarının factor adı verilen şirkete devredilmesi yoluyla finansman, garanti ve tahsilât hizmetlerinin sağlandığı finansal bir ürün.
Fatura; satılan mal ve yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tacir tarafından müşteriye verilen ticari belge.
Hesap; aynı nitelikteki işlemlerin artış ve azalışlarının izlendiği çizelgeler.
İskonto oranı; ödenmek istenen bir borç tutarından borçlu lehine yapılan indirimin saptanması için uygulanan yüzde oranı.
Keşideci; çek veya poliçeyi düzenleyerek ve imza ederek, muhataba ya da lehdara yapılacak ödeme için, ödeme emri veren kişi.

Maliyet; işletmelerin faaliyet konusuna giren mal veya hizmetlerin elde edilmesi için katlandığı her türlü faktörlerin para olarak ifade edildiği toplam değer.
Nakit; kağıt veya madeni para şeklinde, ödeme aracı olarak elde hazır bulundurulan değer.
Planlama; geleceğe yönelik olarak önceden ve arzu edilen amaçlara erişmek gayesiyle sistematik eylem programları hazırlama işlemi.
Prim; zamana göre belirlenmiş olan asıl ücretin yanı sıra işin kapsamı ve niteliği dikkate alınarak yapılan bir ek ödeme.
Unvan; bir kimsenin, işletmesinin ticari işlemlerinde kullanmak ve işletmesini tanıtmak için aldığı isim.

Üretim; sınırlı sayıdaki malların miktarını ya da sağladığı faydayı artırmak amacıyla harcanan çabaların tümü.
Vade; bir işin yapılması için gösterilen süre, müddet, mehil.
Vergi; kamu hizmetlerini karşılamak amacıyla, kişilerden ve kuruluşlardan kanun yoluyla toplanan paralar.
Virman; bir banka hesabındaki fonların bir başka hesaba aktarılması.
Yarı mamul; üretilmekte olan veya daha önce üretim sürecine girerek bir işlem görmüş olmalarına karşılık kullanılabilir mamul durumuna gelmemiş mamul.
Zimmet; kurum ve kuruluşlarda çalışanlara veya para işleri ile uğraşan görevliye imza karşılığı teslim edilen para veya mal.

 

Diğer Tüm Makalelerimize ve Eğitim Videolarımıza Buradan Ulaşabilirsiniz.


Kursoft Sosyal Medya hesapları ile sizlere daha yakınız…

Aşağıdaki logolara tıklayarak bizi takip edebilirsiniz…